נהלי שימוש בשירותי המחשוב

שירותי המחשוב ממלאים תפקיד מרכזי בעבודה המדעית והאקדמית במכללה ונועדו לשרת את כלל משתמשי המכללה. מחלקת המחשוב מופקדת על בקרת השימוש במשאבי המחשוב, אבטחת המידע וזרימתו של המידע ברשת המחשוב ומניעת שימוש בלתי הולם במשאבים הללו. משאבי המחשוב מוגבלים ומשרתים קהל רחב של סטודנטים, מרצים ועובדים ויש להשתמש בהם בתבונה, בחסכון ובאורח סביר, שלא יפריע לניהול התקין והשוטף ולעבודתם של אחרים. הציות לכללים חיוני לתפקודם התקין של מערכות המחשוב במכללה.

שמירת שם משתמש וסיסמה:

 • ההרשאה לשימוש בשירותי המחשוב היא אישית. הסיסמה היא סודית וחסויה ואין למוסרה לגורם אחר.
 • מחלקת המחשוב רשאית לנקוט צעדים כנגד מי שפעל בניגוד לאמור לעיל, לרבות בדרך של חסימת אפשרות השימוש בשירותי  המחשוב.
 • המשתמש חייב להחליף את הסיסמה לפחות אחת לשנה.

 

שימוש בדואר האלקטרוני:

 • מחלקת המחשוב מקצה לחברי הסגל והסטודנטים במכללה תיבת דואר אלקטרוני מכללתית לשם ניהול כל התכתובת הרשמית עם המכללה.
 • מחלקות המכללה מנהלות חלק מהתכתובת עם הסטודנטים באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני המכללתית.
 • באחריות הסטודנטים לעיין בתיבת דואר זו אחת לשבוע לפחות.
 • באחריות חברי הסגל באוניברסיטה לעיין בתיבת הדואר זו בתדירות סבירה.
 • הפצת "דואר זבל" או משלוח של מכתבי שרשרת או פרסומות אסורים בהחלט.

 

שימוש במעבדות:

 • למחשבים יש להיכנס עם שם משתמש וסיסמה.
 • השימוש במחשבים יעשה רק לצרכים אקדמיים.
 • אין להזיז את המחשב או לנתק אביזרים נלווים.
 • אין לשוחח בטלפון נייד או לשמוע מוזיקה בצורה המפריעה לאחרים.
 • אין להכניס אוכל ושתיה למעבדות.
 • שימו לב! יש לשמור על הציוד במעבדות, אי ציות יגרור עבירת משמעת שתידון בוועדת משמעת!